Jiang-Nan Chun
Jiang-Nan Chun

Lunch Set Menu

Hours of Operation

Lunch (Daily)
11:30 am — 2:30 pm
Dinner (Daily)
6:00 pm — 10:30 pm